Pre koho je služba určená?

Zjednodušenie administratívy vedie k efektívnemu procesu v e-Governmente, teda k rýchlejšej online elektronickej úradnej komunikácii fyzických a právnických osôb s orgánmi verejnej moci a štátnej správy.

E-preklad je možné použiť pre obchodný register, živnostenský úrad, okresný úrad samosprávu, obecný úrad alebo  mestský úrad, Úrad verejného obstarávania zápis do registra hospodárskych subjektov, a do všetkých konaní, ktoré majú zriadenú na portáli verejnej správy elektronickú službu, a aj jako príloha do podaní cez https://www.slovensko.sk všeobecná agenda.

Elektronická komunikácia a jej zákonne definované prvky v elektronickom preklade.

Aký je rozdiel medzi elektronickým podpisom a kvalifikovaným elektronickým podpisom, elektronickou pečaťou a časovou pečiatkou a na čo ich využívate.

Elektronické podpisy

Pod pojmom elektronický podpis si každý predstaví niečo iné. Niekto tento pojem chápe ako naskenovaný podpis vložený na elektronický dokument, iní ako kvalifikovaný elektronický podpis vytvorený pomocou občianskeho preukazu s čipom a ďalší si pod týmto pojmom predstavia zabezpečenie dokumentu pred ďalšími zmenami. V tomto článku si jednotlivé podoby elektronického podpisu popíšeme a uvedieme niekoľko možností ich praktického využitia.

Elektronický úradný preklad je ORIGINÁLOM (pozostáva zo slovenského originál e-Dokumentu, podpísaného e-Podpisom autora originálu a dopodpísaného e-Podpisom prekladateľa, a z nemeckom jazyku vyhotovenej časti , podpísanej elektronicky KEPom prekladateľa podľa zákona 382/2004 a opatreného časovou pečiatkou. Je v plnom rozsahu použiteľný na právne účely.

Elektronicky zaslaný sken listinného prekladu je len KÓPIOU listinného prekladu. Jeho akceptovanie teda závisí od príjemcu. Príjemca ho môže akceptovať, ale môže požadovať aj doručenie originálu.

(Úradný) Preklad na právne úkony Vášho univerzitného diplomu do jazyka nemeckého chce Rakúsky národný úrad pre kvalifikácie ENIC-NARIC

V rámci uznávania vzdelania za účelom výkonu povolania, tzv. profesijného uznávania vzdelania, dosiahnutej kvalifikácie a praxe rakúska legislatíva rozoznáva uznávanie regulovaných povolaní v rámci EÚ, Európskeho hospodárskeho priestoru a Švajčiarska, ktoré je v Rakúsku založené na transpozícii smernice 2005/36/ES.

 Na výkon ktoréhokoľvek regulovaného povolania v Rakúsku je nevyhnutná nostrifikácia vysokoškolského diplomu, resp. dokladu o vzdelaní.

Akademické vzdelanie a tituly zo Slovenka sú v Nemecku ekvivalentné až po habilitácie.

Uznávanie rovnocennosti dokladov o vzdelaní podľa bilaterálnych zmlúv

Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Spolkovej republiky Nemecko o vzájomnom uznávaní rovnocennosti dokladov o vzdelaní v oblasti vysokého školstva (oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 143/2005 Z.z.)

Táto dohoda sa vzťahuje na doklady o vzdelaní, ktoré boli vydané v Slovenskej republike alebo v Spolkovej republike Nemecko po nadobudnutí platnosti tejto dohody. Podľa tejto dohody vysvedčenie o maturitnej skúške vydané gymnáziom v Slovenskej republike a vysvedčenie o všeobecnej vysokoškolskej zrelosti vydané v Spolkovej republike Nemecko sa uznávajú ako kvalifikácia umožňujúca prístup k vysokoškolskému štúdiu. Iné vysvedčenia, ktoré v oboch štátoch umožňujú prístup k vysokoškolskému štúdiu, sa môžu uznať ako vysvedčenia, ktoré umožňujú prístup k vysokoškolskému štúdiu, v súlade s príslušnými vnútroštátnymi predpismi.

Príslušné časti štúdia a skúšky sa uznávajú na žiadosť študujúcich podľa študijných programov alebo skúškových poriadkov. Doklady o ukončenom vysokoškolskom štúdiu sa na účely pokračovania v štúdiu na žiadosť uznávajú podľa priradení úrovní kvalifikácií, ktoré sú uvedené v článku 7 tejto dohody, za predpokladu, že sa v obsahu štúdia nevyskytujú zásadné rozdiely. Prístup ku štátnym skúškam v Spolkovej republike Nemecko, ako aj s tým súvisiace započítavanie častí štúdia sa riadia príslušnými vnútroštátnymi právnymi predpismi.

Držiteľom slovenských dokladov o vzdelaní poskytuje Stredisko na uznávanie dokladov o vzdelaní SUDV Vyššie overenie dokladov o vzdelaní  tzv. apostiláciu alebo superlegalizáciu dokladov o vzdelaní vydaných v Slovenskej republike. V tomto prípade skôr, než odošlete Vašu žiadosť o prijatie na zahraničnú univerzitu, predložíte vo forme notárskej fotokópie alebo notárskej konverzie Vaše maturitné vysvedčenie (úradnému) prekladateľovi podľa zákona 382/2004, on pre Vás zabezpečí preklad dokladu o vzdelaní vydaný v Slovenskej republike do štátneho jazyka štátu vybranej univerzity. Takto pripravený preklad pripájate k Vašej žiadosti pre SUDV o apostiláciu lebo superlegalizáciu, a k žiadosti na Krajský súd o apostiláciu prekladateľovej doložky, a notárovej doložky. Následne notársky osvedčenú fotokopiu preloženú na právne úkony, osvedčenú pracoviskom SUDV apostilou, a a osvedčenú na Krajskom súde  apostilami  použijete ako prílohu ku Vašej žiadosti o prijatie na Univerzitu alebo vysokú školu v zahraničí.

Uznávanie dokladov o vzdelaní a odborných kvalifikácií zo zahraničia

Stredisko na uznávanie dokladov o vzdelaní - SUDV v rezorte Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR  vykonáva   uznávanie zahraničného dokladu o vzdelaní alebo odbornej kvalifikáci. V prípade ˇak vlastníte zahraničný doklad o vzdelaní , máte nasledovné možnosti  uznania v Slovenskej republike:

Profesijné uznávanie odbornej kvalifikácie zo zahraničia na výkon regulovaných povolaní v SR (povolania, ktoré vyžadujú špecifickú odbornú prípravu a na ich výkon je v prípade zahraničnej odbornej kvalifikácie potrebné jej uznanie (napr. povolania v rezorte školstva,  zdravotníctva,  dopravy, spravodlivosti, sociálnej starostlivosti, rezorte hospodárstva ekonomické povolania a živnosti.

Akademické uznávanie sa vzťahuje najmä na pokračovanie v štúdiu a viete žiadať o

Uznanie len dosiahnutého stupňa vzdelania

Uznanie  rovnocennosti so študijným odborom v Slovenskej republike;

V tomto prípade Váš doklad o vzdelaní zo zahraničnej univerzity v cudzom jazyku predložíte vo forme notárskej fotokópie alebo notárskej konverzie (úradnému) prekladateľovi podľa zákona 382/2004, a prekladateľ zabezpečí preklad dokladu o vzdelaní použiteľný na právne úkony do jazyka slovenského. Takto pripravený preložený doklad o vzdelaní potom pridávate ako prílohu k Vašej žiadosti o uznanie dokladov o vzdelaní , a zasielate ich spolu doporučenou poštou alebo elektronicky cez portál UPVS na pracovisko Stredisko uznávania dokladov- SUDV Stromová 1 Bratislava.

Apostila je osvedčenie, pripájané k dokumentu za účelom použitia na právne úkony v zahraničí (aj v EU). Zmyslom Apostily je osvedčiť  pre orgány štátovže dokument bol skutočne vystavený Slovenskou republikou , nejedná sa o falzifikát a potvrdzuje pravosť vydaného dokumentu. Apostila osvedčuje 1. hodnovernosť podpisu osoby ktorá listinu podpísala 2. funkciu osoby, ktorá listinu podpísala, 3. pravosť pečate / odtlačku pečiatky na listine.  Apostilovanie sa vykonáva aj na  Dokument a aj na úradný Preklad dokumentu, v takomto prípade Krajský súd vystaví Apostil  o pravosti podpisu, odtlačku pečaťe a funkcii prekladateľa (podľa zákona 382/2004). Rovnako sa vydávajú Apostily na dokumenty, ktoré vystavil/osvedčil notár, matrikár, riaditeľ školy, rektor univerzity, predseda súdu, vyšší súdny úradník, štátny kancelár. Apostila zahraničného štátneho orgánu tvorí vždy predmet Úradného prekladu na právne úkony do jazyka slovenského. Apostilačných autorít (Orgánov, ktoré vydávajú apostilu) je viac, podľa príslušnosti dokumentu k jednotlivým  rezortom.

(notárske overenie fotokópie listiny, notárska fotokópia, notárske overenie pravosti podpisu)

Ak preklad zadáte pripraviť z fotokópie, ktorá neobsahuje notárske osvedčenie správnosti fotokópie, potom preklad slúži len na informatívne účely a nie na právne úkony. Ako správne pripraviť podklady pre úradný preklad na právne úkony ?

Osvedčenie je presný názov notárskeho úkonu, v praxi nazývaného overenie. Pri zabezpečovaní prekladu na právne úkony, ak zahraničný orgán vo Vašej právnej veci nevyžaduje originálny dokument (napríklad Sobášny list) potrebujete najprv navštíviť notára a vyžiadať

Osvedčenie o správnosti odpisu a/alebo fotokópie listiny– vidimácia (overenie fotokópie)

V týchto prípadoch pripojí notár svoj podpis notára, pečať notára a notársku osvedčovaciu doložku na fotokópiu listiny.

Osvedčenie o pravosti podpisu na listine - legalizácia (overenie podpisu) (napr. Plná moc, Zmluva)

V týchto prípadoch pripojí notár svoj podpis pečať a  notársku osvedčovaciu doložku na listinu alebo list s ňou pevne spojený.

Ak v záležitosti Vašej právnej veci zahraničný orgán nevyžaduje prekladať originál, apostil a legalizáciu, následne notársky osvedčenú fotokópiu Vašej listiny zároveň s  notárskou doložkou, pečaťou a podpisom notára, predložíte autorizovanému úradnému prekladateľovi