Akademické vzdelanie a tituly zo Slovenka sú v Nemecku ekvivalentné až po habilitácie.

Uznávanie rovnocennosti dokladov o vzdelaní podľa bilaterálnych zmlúv

Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Spolkovej republiky Nemecko o vzájomnom uznávaní rovnocennosti dokladov o vzdelaní v oblasti vysokého školstva (oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 143/2005 Z.z.)

Táto dohoda sa vzťahuje na doklady o vzdelaní, ktoré boli vydané v Slovenskej republike alebo v Spolkovej republike Nemecko po nadobudnutí platnosti tejto dohody. Podľa tejto dohody vysvedčenie o maturitnej skúške vydané gymnáziom v Slovenskej republike a vysvedčenie o všeobecnej vysokoškolskej zrelosti vydané v Spolkovej republike Nemecko sa uznávajú ako kvalifikácia umožňujúca prístup k vysokoškolskému štúdiu. Iné vysvedčenia, ktoré v oboch štátoch umožňujú prístup k vysokoškolskému štúdiu, sa môžu uznať ako vysvedčenia, ktoré umožňujú prístup k vysokoškolskému štúdiu, v súlade s príslušnými vnútroštátnymi predpismi.

Príslušné časti štúdia a skúšky sa uznávajú na žiadosť študujúcich podľa študijných programov alebo skúškových poriadkov. Doklady o ukončenom vysokoškolskom štúdiu sa na účely pokračovania v štúdiu na žiadosť uznávajú podľa priradení úrovní kvalifikácií, ktoré sú uvedené v článku 7 tejto dohody, za predpokladu, že sa v obsahu štúdia nevyskytujú zásadné rozdiely. Prístup ku štátnym skúškam v Spolkovej republike Nemecko, ako aj s tým súvisiace započítavanie častí štúdia sa riadia príslušnými vnútroštátnymi právnymi predpismi.

Držitelia magisterského alebo inžinierskeho akademického titulu, ako aj držitelia akademického titulu doktor medicíny (v skratke „MUDr.“) a doktor veterinárskej medicíny (v skratke „MVDr.“), ktoré sa priznávajú po ukončení vysokoškolského štúdia v Slovenskej republike, môžu byť v súlade s príslušným poriadkom pre doktorandské štúdium prijatí na doktorandské štúdium v Spolkovej republike Nemecko. Na doktorandské štúdium môžu byť prijatí aj držitelia slovenských akademických titulov doktor prírodných vied (v skratke „RNDr.“), doktor filozofie (v skratke „PhDr.“), doktor farmácie (v skratke „PharmDr.“), doktor práv (v skratke „JUDr.“), doktor pedagogiky (v skratke „PaedDr.“) a doktor teológie (v skratke „ThDr.“). O uznaní alebo dopracovaní slovenskej rigoróznej práce na dizertačnú prácu rozhodujú vysoké školy v Spolkovej republike Nemecko podľa svojich poriadkov pre doktorandské štúdium.

Držitelia „Diplomu“, „Lizenziatu“ alebo titulu „Magister Artium“ z nemeckých univerzít a vysokých škôl na ich úrovni, absolventi príslušných nemeckých štátnych skúšok a držitelia titulu „Master/Magister“ zo Spolkovej republiky Nemecko môžu byť v súlade s príslušnými ustanoveniami o doktorandskom štúdiu prijatí na doktorandské štúdium (PhD., ArtD.) v Slovenskej republike. Držitelia „Diplomu (FH)“ z odbornej vysokej školy zo Spolkovej republiky Nemecko, ktorí dosiahli nadpriemerné študijné výsledky, môžu byť v súlade s príslušnými ustanoveniami o doktorandskom štúdiu prijatí na doktorandské štúdium (PhD., ArtD.) v Slovenskej republike.

Vysoké školy v Slovenskej republike a v Spolkovej republike Nemecko môžu medzi sebou uzatvárať dohody, ktoré budú obsahovať iné podmienky, ako sú v tejto dohode, a ktoré budú podporovať mobilitu študentov, vysokoškolských učiteľov a vedeckých pracovníkov v súlade s vnútroštátnymi predpismi.

Držitelia titulov alebo hodností zo Slovenskej republiky, ktoré sú uvedené nižšie, sú oprávnení ich používať v Spolkovej republike Nemecko v takej podobe, v akej im boli priznané v Slovenskej republike, pričom si v osobitne vyznačených prípadoch k titulu alebo hodnosti ako dodatok o pôvode uvádzajú aj názov vysokej školy, kde ich získali. Uvedený nemecký preklad sa môže používať iba spolu s originálnou podobou.

 

Názov

Preklad

Skratka

Dodatok o pôvode (X)

Bakalár

Bakkalaureus

Bc.

 

Magister

Magister

Mgr.

 

Magister umenia

Magister der Kunst

Mgr.art.

 

Inžinier

Ingenieur *)

Ing. *)

X

Inžinier architekt

Ingenieur-Architekt

Ing.arch.

X

Doktor medicíny

Doktor der Medizin

MUDr.

X

Doktor veterinárskej medicíny

Doktor der Veterinärmedizin

MVDr.

X

Doktor prírodných vied

Doktor der Naturwissenschaften

RNDr.

X

Doktor farmácie

Doktor der Pharmazie

PharmDr.

X

Doktor filozofie

Doktor der Philosophie

PhDr.

X

Doktor práv

Doktor der Rechte

JUDr.

X

Doktor pedagogiky

Doktor der Pädagogik

PaedDr.

X

Doktor teológie

Doktor der Theologie

ThDr.

X

Philosophiae doctor

Doktor der Philosophie

PhD.

 

Artis doctor

Doktor der Kunst

ArtD.

 

Doctor scientiarum

Doktor der Wissenschaften

DrSc.

 

Docent

 

 

X

*) Pri používaní inžinierskeho titulu sa berú do úvahy vnútroštátne právne predpisy týkajúce sa výkonu povolania v Spolkovej republike Nemecko (inžinierske zákony krajín).

 

Držitelia týchto vysokoškolských titulov zo Spolkovej republiky Nemecko:

  • Diplom z odbornej vysokej školy s uvedením odborného zamerania,
  • Bachelor/Bakkalaureusgrad s uvedením odborného zamerania,
  • Diplom z univerzity, ako aj vysokej školy na jej úrovni s uvedením odborného zamerania,
  • Magister Artium,
  • Lizenziat s uvedením odborného zamerania,
  • Master/Magister s uvedením odborného zamerania,
  • Doktor s uvedením odborného zamerania,
  • Doctor habilitatus s uvedením odborného zamerania,

 

sú oprávnení používať v Slovenskej republike svoje tituly a hodnosti v podobe, v akej im boli priznané v Spolkovej republike Nemecko. Obdobné platí pre označenie „Privatdozent/Privatdozentin“.

 

V súlade s ďalej uvedenou porovnávajúcou tabuľkou kvalifikácii, bez ohľadu na vyššie uvedené ustanovenia o používaní titulov a hodností, existuje možnosť prevodu slovenských titulov a hodností v Spolkovej republike Nemecko, ak to vnútroštátne právne predpisy krajín umožňujú, alebo nostrifikácie dokladov o vzdelaní vydaných v Spolkovej republike Nemecko v Slovenskej republike.

 

V prípade, keď sa podľa tejto dohody uznávajú alebo započítavajú kvalifikácie nadobudnuté v Slovenskej republike alebo v Spolkovej republike Nemecko, sa vychádza z týchto úrovní kvalifikácií:

 

Spolková republika Nemecko

Slovenská republika

Bakkalaureus/-Bachelor

(pričom sa zohľadní dĺžka štúdia

3 alebo 4 roky)

Bakalár (v skratke „Bc.“)

diplom vydaný odbornou vysokou školou

- Diplom (FH)

žiadna priama ekvivalencia, uznanie je v kompetencii prijímajúcej vysokej školy na

základe profilu absolventa

Diplom

(univerzitná alebo iná vysokoškolská kvalifikácia získaná po minimálne

4-ročnom štúdiu, ako napr.

Diplom-Mathematiker,

Diplom-Geologe,

Diplom-Soziologe), Magister Artium,

Master-/Magister

Diplom-Ingenieur

Diplom-Ingenieur (Architektur)

 

Erste Staatsprüfung (napr. Lehramtsprüfung, Erste Juristische Staatsprüfung,

Ärztliche Abschlussprüfung),

Lizenziat

 

Diplom

 

 

 

 

 

 

Magister (v skratke „Mgr.“),

Magister umenia (v skratke „Mgr.Art.“),

Inžinier (v skratke „Ing.“),

Inžinier architekt (v skratke „Ing. arch.“),

 

 

doktor medicíny

(v skratke „MUDr.“),

Doktor veterinárskej medicíny (v skratke „MVDr.“)

Doktor s uvedením odborného zamerania (napr. Dr.rer.nat.)

Philosophiae doctor

(v skratke „PhD.“),

Artis doctor (v skratke „ArtD.“)

 

Habilitácia vykonaná v Slovenskej republike alebo v Spolkovej republike Nemecko sa môže považovať za vzájomne rovnocennú kvalifikáciu.

 

Z uvedeného z bilaterálnej dohody vyplýva, že vaše doklady o akademickom vzdelaní zo Slovenska budú v Nemecku uznané, a pre nemeckú univerzitu v prípade pokračovania v akademickej dráhe tam, postačuje predložiť apostilovaný úradný preklad vášho dokladu o vzdelaní zo slovenskej univerzity, podľa zákona 382/2004 použiteľný na právne úkony, a sice ideálne do štátneho jazyka Spolkovej republiky Nemecko.