Elektronický úradný preklad je ORIGINÁLOM (pozostáva zo slovenského originál e-Dokumentu, podpísaného e-Podpisom autora originálu a dopodpísaného e-Podpisom prekladateľa, a z nemeckom jazyku vyhotovenej časti , podpísanej elektronicky KEPom prekladateľa podľa zákona 382/2004 a opatreného časovou pečiatkou. Je v plnom rozsahu použiteľný na právne účely.

Elektronicky zaslaný sken listinného prekladu je len KÓPIOU listinného prekladu. Jeho akceptovanie teda závisí od príjemcu. Príjemca ho môže akceptovať, ale môže požadovať aj doručenie originálu.