Každý preklad, pri ktorom ste si objednali zaslanie via  e-mail, obsahuje elektronický podpis prekladateľa a kvalifikovanú (s kvalifikovaným podpisom spojenú) časovú pečiatku nasledovne:

 
Druh Certifikátu: Mandátny certifikát

Číslo (Seriál number): 11FF9052340401007DE6

Subjekt (Subject): /CN=MANDATAR Mgr. Svatoslava Horská OPRÁVNENIE 1049

Prekladatel/GN=Svatoslava/SN=Horska/serialNumber=IDCSK-970106/C=SK

Platnosť od: 15.2.2021 14:24:34 GMT do: 15.2.2024 14:24:34 GMT

 

Vysvetlivky:

K číslam:  Kvalifikovaný elektronický podpis prekladateľa obsahuje jeho oprávnenie vykonávať činnosť podľa slovenského Zákona 382/2004 o súdnych znalcoch tlmočníkoch a prekladateľoch, toto Oprávnenie-prekladateľ  sa eviduje aj na Národnom bezpečnostnom úrade Slovenskej republiky s číslom 1049. Číslo 970106 je číslo prekladateľa v Zozname Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, a je jednoznačný identifikačný znak, z ktorého je možné konkrétneho prekladateľa v online zozname vyhľadať a v informatívnom zozname online /alebo z výpisu zo zoznamu, prečítať, ktorý prekladateľ podpisoval, aký je jeho prekladateľský odbor, aké má kontaktné údaje, a že bol v čase podpisovania dokumentu oprávnený prekladovú činnosť  vykonávať.

 

Vydavateľ zariadení k podpisu: Tieto komponenty sú elektronicky bezpečné. Certifikát a podpisovacie zariadenia pre prekladateľku vydal akreditovaný poskytovateľ dôveryhodných služieb disig, vedený za Slovenskú republiku v zozname poskytovateľov dôveryhodných služieb v EU . (v takzvaných Trusted list browser EU) na základe zmluvy. To znamená, že prekladateľ využíva vo svojej činnosti správnych autorizovaných dodávateľov podľa  nariadenia eIDAS.

Trusted list EU -poskytovateľ DISIG: https://ec.europa.eu/cefdigital/DSS/webapp-demo/tl-info/tl/TL-E9B06DA147E169206B0CC37F5202CC878097444EF14D52EA2042871139986DAC

 

Dátum platnosti: Všetky elektronické preklady vyhotovené prekladateľom 970106 v období od 2021 majú platnosť do januára 2024. Tento dátum je relevantný pri rozhodovaní sa, ak preklad potrebujete na právne úkony, alebo do konania pred štátnym orgánom /úradom, konanie trvá v čase dlhšie, a je potrebné vedieť, ako bude v konaní dokument s prekladom posudzovaný, či bude rozhodujúci dátum elektronickej podateľne, alebo jeho platnosť bude posudzovaná neskôr, v čase prijímania budúcich rozhodnutí. Nakoľko každý elektronický dokument má vždy obmedzenú platnosť spravidla na  1 rok, v prípade ak potrebujete platnosť prekladu dlhšiu, je vhodnejšie objednať si listinnný preklad (na papierovom nosiči s okrúhlou pečaťou a zošitý trikolórou, zasielaný klasickou poštou) listinné vyhotovenie prekladu  má platnosť oveľa dlhšiu