Uznávanie dokladov o vzdelaní a odborných kvalifikácií zo zahraničia

Stredisko na uznávanie dokladov o vzdelaní - SUDV v rezorte Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR  vykonáva   uznávanie zahraničného dokladu o vzdelaní alebo odbornej kvalifikáci. V prípade ˇak vlastníte zahraničný doklad o vzdelaní , máte nasledovné možnosti  uznania v Slovenskej republike:

Profesijné uznávanie odbornej kvalifikácie zo zahraničia na výkon regulovaných povolaní v SR (povolania, ktoré vyžadujú špecifickú odbornú prípravu a na ich výkon je v prípade zahraničnej odbornej kvalifikácie potrebné jej uznanie (napr. povolania v rezorte školstva,  zdravotníctva,  dopravy, spravodlivosti, sociálnej starostlivosti, rezorte hospodárstva ekonomické povolania a živnosti.

Akademické uznávanie sa vzťahuje najmä na pokračovanie v štúdiu a viete žiadať o

Uznanie len dosiahnutého stupňa vzdelania

Uznanie  rovnocennosti so študijným odborom v Slovenskej republike;

V tomto prípade Váš doklad o vzdelaní zo zahraničnej univerzity v cudzom jazyku predložíte vo forme notárskej fotokópie alebo notárskej konverzie (úradnému) prekladateľovi podľa zákona 382/2004, a prekladateľ zabezpečí preklad dokladu o vzdelaní použiteľný na právne úkony do jazyka slovenského. Takto pripravený preložený doklad o vzdelaní potom pridávate ako prílohu k Vašej žiadosti o uznanie dokladov o vzdelaní , a zasielate ich spolu doporučenou poštou alebo elektronicky cez portál UPVS na pracovisko Stredisko uznávania dokladov- SUDV Stromová 1 Bratislava.