(Úradný) Preklad na právne úkony Vášho univerzitného diplomu do jazyka nemeckého chce Rakúsky národný úrad pre kvalifikácie ENIC-NARIC

V rámci uznávania vzdelania za účelom výkonu povolania, tzv. profesijného uznávania vzdelania, dosiahnutej kvalifikácie a praxe rakúska legislatíva rozoznáva uznávanie regulovaných povolaní v rámci EÚ, Európskeho hospodárskeho priestoru a Švajčiarska, ktoré je v Rakúsku založené na transpozícii smernice 2005/36/ES.

 Na výkon ktoréhokoľvek regulovaného povolania v Rakúsku je nevyhnutná nostrifikácia vysokoškolského diplomu, resp. dokladu o vzdelaní.

Príslušným orgánom na uznávanie zahraničných kvalifikácií je Rakúsky národný úrad pre kvalifikáciehttps://www.aais.at/ , ktorý je zároveň súčasťou európskej siete ENIC – NARIC Austria so sídlom  na námestí  Minoritenplatz 5 , 1010 vo Viedni, a slovenské žiadosti o nostrifikáciu ukončeného vzdelania na Slovensku má v tomto roku na starosti Patrícia (Tel: +43 1 53120-5922).

Nostrifikácia diplomu, resp. dokladu o vzdelaní, sa podľa rakúskeho právneho poriadku nazýva validáciou, čo znamená konverziu zahraničného dokladu o vysokoškolskom vzdelaní príslušného stupňa (Bc., Mgr., PhD.) na také vzdelanie, ktoré zodpovedá rakúskemu, a to orgánom príslušným pre študijné záležitosti.

Nostrifikácia teda znamená určenie úplnej rovnocennosti dvoch titulov: právo na používanie príslušného rakúskeho akademického titulu a všetkých práv spojených s jeho používaním. Najmä práva na výkon povolania, pre ktoré je v Rakúsku potrebný akademický titul.

Ak chce napríklad  slovenský lekár vykonávať povolanie lekára, v Rakúsku musí okrem iného preukázať, že úspešne ukončil štúdium medicíny v Rakúsku, alebo že ukončenie štúdia na Slovensku bolo potvrdené Rakúskou autoritou NARIC ako rovnocenné rakúskemu vysokoškolskému vzdelaniu.

Žiadateľ musí preukázať, že validácia je nevyhnutným predpokladom príslušnej odbornej činnosti, ktorú chce žiadateľ vykonávať.  V ostatných prípadoch zamestnávateľ overuje žiadateľovo štúdium priamo v zahraničí.

K žiadosti potrebujete tieto originálne dokumenty alebo notárske fotokópie , preložené z jazyka slovenského do jazyka nemeckého:prekladom použiteľným na právne úkony podľa slovenského zákona 382/2004 o súdnych znalcoch a prekladateľoch

  • cestovný pas
  • doklad o štatúte zahraničnej vysokej školy alebo inej inštitúcie vysokoškolského vzdelávania
  • podrobné dokumenty o štúdiu zo Slovenska, študijné osnovy, študijný program, hodnotenie z absolvovaných skúšok, vedecký výskum, maturitné vysvedčenie;
  • doklad preukazujúci ukončenie štúdia na Slovensku a udelenie slovenského akademického titulu;
  • dôkaz, že validácia je potrebným predpokladom na výkon určitého povolania (táto podmienka je buď upravená priamo zákonom pre konkrétne regulované povolanie, alebo o nej všeobecne rozhoduje zamestnávateľ a preto potvrdenie rakúskeho budúceho zamestnávateľa.

Všetky slovenské dokumenty o vzdelaní na účely nostrifikácie a validácie je vhodné Rakúskemu národnému úradu pre kvalifikácie  NARIC predložiť v origináli alebo notársky overenej kopii, přitom vysokoškolský diplom vždy výlučne v origináli., a k týmto slovenským dokumentom, je potrebné zabezpečiť prilpojenie nemeckého prekladu (úradný/ overený ) preklad na právne úkony z jazyka slovenského do jazyka nemeckého, ten zabezpečuje rezort spravodlivosti  a aj naše služby splňujú tieto požadavky.

Za predpokladu, ak tak  vyžadujú medzinárodné dohody, musia byť všetky Vaše slovenské dokumenty legalizované (legalizáciou-tzv. vyšším konzulárnym overením), ktoré na Slovensku zabezpečuje pre diplomy a vysvedčenia o štátnej skúške a pod. samozrejme inštitúcia rezortu Ministerstva školstva - Centrum pre uznávanie dokladov SUDV Stromová 1 Bratislava.

Celý postup nostrifikácie v ERIC-NARIC-Austria zisťuje, či obsah, rozsah a požiadavky slovenských diplomov sú porovnateľné s rakúskym systémom vzdelávania. Ak tieto požiadavky nebudú splnené, môže byť vydanie otvrdenia o nostrifikácii/validácii podmieňované doplnením vzdelania, teda závislé od splnenia ďalšich určitých podmienkok: Žiadateľ môže byť napríklad vyzvaný, aby sa zúčastnil vyučovania určitých predmetov a zložil ešte skúšky, ktoré predpisujú príslušné rakúske osnovy.

Ak žiadateľ spĺňa všetky ďalšie požiadavky, alebo ak iné požiadavky neboli stanovené, príslušný orgán overí/validuje zahraničný titul alebo diplom a upovedomí žiadateľa o tomto písomným rozhodnutím.