Ak má byť listina, na ktorej bude overený Váš podpis použitá v zahraničí, podpis na listine môže overiť iba notár.

Rozdiely medzi matrikou a notariátom z pohľadu osvedčovania podpisov a listín na použitie v cudzine

Potrebujete na dokumentech určených do cudziny osvedčiť (overiť) podpis na listine ? Napr. na kúpnej zmluve?. Kto zabezpečí osvedčenie podpisu alebo fotokopie adekvátne? Notár alebo Matričný úrad ? Aké sú rozdiely medzi osvedčovaním u notára a u matrikára?

Ak potrebujete overiť podpis na slovenskej listine, napr. na kúpnej zmluve pre použitie na Slovensku, máte obidve možnosti: aj vyhľadať najbližšieho notára, aj navštíviť matriku (mestský / obecný úrad).

Rozdiel je pri dostupnosti služby, notariátov je viac, ale matrika sa zväčša nachádza výlučne jedna na obecnom alebo mestskom úrade.

Rozdiely v cene. V prípade matrík je osvedčenie pravosti podpisu na listine či osvedčenie fotokópie spoplatnené sumou 2€. U notára je 2,87 € s DPH, pri osvedčovaní pre použitie v cudzine dokonca 3,66 EUR. Ak potrebujete overiť väčšie množstvo listín pre použitie na Slovensku, oplatí sa Vám skôr matrika. Ceny sú výhodnejšie vďaka tomu, že matriky neodvádzajú DPH.

Rozdiely v rozsahu poskytujúcich služieb. Matriky neoverujú cudzojazyčné listiny alebo listiny s tzv. reliéfnou (tzv. suchou) pečiatkou. Taktiež u matriky nie je možné úradne osvedčiť pravosť fotokópie listiny s holografickým znakom. Úradne overenú fotokópiu z takej listiny Vám pripraví len notár.

Rovnako ak si dávate osvedčovať listiny, ktoré chcete následne použiť v úradnom styku, napríklad dať ich na uznanie príslušným úradom, odporúčame Vám radšej ich úradne overenie u notára. Overenie fotokópie listín u notára má vyššiu váhu /právnu istotu.

 Ďalej matriky nemôžu, resp. nevykonávajú osvedčovanie nasledovných listín:

  • určených na úradne použitie v cudzine,
  • občianskych preukazov, vojenských preukazov, služobných preukazov a obdobných preukazov,
  • popisných a geodetických informácií z katastra nehnuteľností,
  • u ktorých sa odpis listiny alebo jej kópia nezhoduje s predloženou listinou,
  • máp a geometrických plánov
  • napísaných v inom ako v štátnom jazyku (s výnimkou listín napísaných v českom jazyku).

Ak má byť listina, na ktorej bude overený Váš podpis použitá v zahraničí, podpis na listine môže overiť iba notár.

Osvedčenie notárom je bezpečnejší úkon, pretože matriky neprideľujú registračný kód overenia, ktorý je spätne vyhľadateľný v systéme notára. Vďaka predmetnému kódu si kontrolný orgán alebo Vy sami môžete kedykoľvek na požiadanie dať overiť, či bol predmetný podpis skutočne overený notárom.

Ak Vaše dokumenty pre použitie v cudzine budú predmetom apostilácie, konzulárního vyššieho overenia, a podobne, podpisy matrikárov nie sú vedené na konzulátoch v zoznamoch podpisových vzorov, ale notárske podpisové vzory má konzulát k dispozícii. Tak preto.